Doprava
Doprava zdarma pri nákupe nad 99 €

VOP a reklamačný poriadok pre pozáručný servis tovarov

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre pozáručný servis tovarov

(Ďalej aj „VOP“)

1. Tieto  všeobecné obchodné a reklamačné podmienky upravujú poučenie a informovanie spotrebiteľa pri poskytovaní služieb opravy tovaru po uplynutí záručnej doby alebo mimo rozsahu záruky. Tieto podmienky platia aj na objednávku na diagnostiku tovaru, ktorý vykazuje vady po uplynutí záručnej doby.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom pri uzavretí zmluvy na diaľku.

3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, t.j. využitím nákupu prostredníctvom webového sídla, t.j. e-shopu www.stadlerform.sk/servis, prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom pošty/kuriéra.

4. Spotrebiteľom je objednávateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa primerane vzťahujú na zmluvy, ktoré boli uzatvorené inak ako využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie, t.j. pri osobnom odovzdaní výrobku na opravu a objednávke v sídle predávajúceho a to s výnimkou čl. V.

6. Ak je objednávateľ podnikateľom, vzťahujú sa na zmluvný vzťah s predávajúcim výlučne zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (§ 536 a nasl. OBZ), t.j. tieto VOP sa uplatňujú primerane a tam, kde sa uvádza spotrebiteľ/objednávateľ, má sa za to že ide o objednávateľa-podnikateľa. Toto neplatí na ustanovenia článkov IV., V ods. 12 a 16 a VI ods. 4, ktoré sa neuplatnia na vzťah s podnikateľom vôbec.

Predávajúcim je:

Obchodné meno: Spoločnosť PLAY Electronics, s.r.o., Sídlo: Prielohy 1166/1D, Žilina 010 07, Slovenská republika, Zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 18461/L, IČO: 36 719 927, DIČ: 2022297970, IČ DPH: SK 2022297970

email kontakt: servis@stadlerform.sk

Pre účely reklamácie využite formulár na: www.stadlerform.sk/servis

Článok I.
Uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb

1. Pri objednávke opravy je potrebné vykonať diagnostiku a zabezpečiť tovar, ktorý sa má opraviť. Objednávateľ postupuje tak, že najskôr vytvorí objednávku, na základe ktorej predávajúci zabezpečí diagnostiku vady tovaru a doručenie tovaru do sídla predávajúceho, ak tovar na toto miesto nedoručí objednávateľ na vlastné náklady. Objednávka sa realizuje vyplnením formuláru zverejnenom na www.stadlerform.sk/servis. Spotrebiteľ môže objednávku vykonať aj prostredníctvom pošty, zaslaním výrobku spolu s vyplnenou objednávkou alebo osobne. Po doručení tovaru a diagnostike vady, zasiela predávajúci objednávateľovi presnú cenovú kalkuláciu opravy na email objednávateľa. Potvrdením cenovej ponuky vzniká zmluva o oprave. Náklady na diagnostiku sa v prípade uzavretia zmluvy o oprave nehradia. Ak cenovú ponuku objednávateľ neakceptuje, je povinný zaplatiť náklady za objednanú diagnostiku, prepravu a náklady na doručenie tovaru späť k zákazníkovi. Predávajúci zasiela tovar (opravený alebo neopravený) výlučne na dobierku.

2. Ak objednávateľ súhlasí s poskytovaním služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci potvrdí objednávku v lehote 2 pracovných dní spolu s oznámením termínu prevzatia jeho tovaru. Ak termín objednávateľovi nevyhovuje, dohodne sa termín individuálne. Ak objednávateľ nesúhlasí s poskytovaním služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie, termín prevzatia tovaru oznámi objednávateľovi po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy. V lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru vykoná predávajúci diagnostiku a zašle objednávateľovi cenovú ponuku opravy.

3. Ak objednávateľ cenovú ponuku potvrdí, vzniká zmluva o oprave tovaru. Predávajúci je cenovou ponukou viazaný 7 pracovných dní od odoslania. Ak k uzavretiu zmluvy o oprave do tejto lehoty nedôjde, objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za diagnostiku, prepravu a doručenie tovaru späť k zákazníkovi formou dobierky. Predávajúci môže akceptovať aj potvrdenie objednávky neskôr, ak nedošlo k odoslaniu tovaru späť k objednávateľovi. Opravu vykoná predávajúci najneskôr v lehote 14 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o oprave tovaru.

4. Pred poskytnutím služby alebo pred odovzdaním tovaru z dôvodu reklamácie je objednávateľ povinný na vlastné náklady dáta na tovare zálohovať. Pri servisnom zásahu môže dôjsť k strate dát, ak objednávateľ dáta nezálohuje, predávajúci za ich stratu nezodpovedá.

Článok II.
Cena a platobné podmienky

1. Cena diagnostiky a doručenia tovaru od objednávateľa je uvedená v cenníku, ktorý je zverejnený na www.stadlerform.sk/servis, ak doručenie zabezpečí objednávateľ sám, náklady na doručenie sa neúčtujú. Cenník služieb uvedený pri objednávke nezahŕňa náhradné diely potrebné na opravu, tie ocení predávajúci v cenovej ponuke podľa charakteru vady.

2. Cena opravy je uvedená v cenovej ponuke, ktorú doručí predávajúci objednávateľovi emailom. Pri uzavretí zmluvy o oprave sa náklady na diagnostiku nehradia. Objednávateľ hradí popri cene opravy aj cenu doručenia (dobierka). Pokiaľ náklady na doručenie nevznikli – opravený tovar objednávateľ prevezme osobne – náklady na doručenie sa nehradia.

Článok III.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru vykonať diagnostiku a zaslať objednávateľovi cenovú ponuku opravy tovaru, ak predávajúci súhlasil so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. V opačnom prípade lehota 7 pracovných dní začína plynúť po uplynutí 14 dní odo dňa objednávky.

2. Ak opravu objednávateľ na základe cenovej ponuky odmietne alebo v lehote 7 pracovných dní ponuku neakceptuje, zašle predávajúci tovar objednávateľovi formou dobierky bez zbytočného odkladu.

3. Ak objednávateľ cenovú ponuku akceptuje, predávajúci sa zaväzuje vykonať objednanú opravu najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy o oprave, odovzdaním opraveného tovaru prepravcovi alebo v tejto lehote zašle výzvu na prevzatie opraveného tovaru e-mailom.

4. Ak je predávajúci v omeškaní, má objednávateľ právo určiť dodatočnú lehotu alebo od zmluvy odstúpiť.

5. Objednávateľ je povinný v stanovenej lehote dodania objednanú službu – opravený alebo zdiagnostikovaný tovar prevziať. O termíne doručenia tovaru bude informovaný prostredníctvom kuriéra alebo pri osobnom odbere objednávateľom formu e-mailu. Ak neprevezme tovar v dojednanej lehote dodania, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 1 Euro za každý deň omeškania objednávateľa s prevzatím tovaru a predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť, nárok na náhradu škody predávajúceho voči objednávateľovi za vynaložené náklady na dodanie tovaru a poskytnutie služby zostávajú zachované. To neplatí, ak dôvodom odopretia prevzatia zásielky je poškodenie zásielky pri doručovaní. Predávajúci postupuje primerane podľa čl. V ods. 15 a 16.

6. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená na objednávke ako fakturačná adresa, pokiaľ spotrebiteľ neuvedie osobitnú adresu na doručenie, v tom prípade je miestom dodania táto adresa na doručenie. V prípade osobného odberu je miestom dodania sídlo predávajúceho.

7. Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru pri doručení zásielky (prevzatí tovaru) za prítomnosti prepravcu. Ak je viditeľné mechanické poškodenie obalu spôsobené prepravou alebo je tovar zjavne poškodený, zásielku nepreberajte a okamžite o tejto skutočnosti informujte predávajúceho.

Článok IV.
Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy (objednávky) na vykonanie diagnostiky a dopravy tovaru v lehote 14 kalendárnych dni odo dňa objednávky, ak nesúhlasil s poskytovaním služieb pred uplynutím tejto lehoty. Ak spotrebiteľ súhlasil s poskytovaním služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie, právo na odstúpenie po úplnom poskytnutí služieb stráca.

2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do dňa predchádzajúcemu dňu prevzatia tovaru za účelom diagnostiky predávajúcim aj v prípade, že sa práva na odstúpenie vzdal.

3. Spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, zaslaním na kontaktné údaje predávajúceho, trvanlivým nosičom sa rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorého znenie nájdete tu.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

5. Odstúpením sa zmluva zrušuje od začiatku, každá zmluvná strana je povinná vrátiť všetko, čo na základe zmluvy uzavretej na diaľku od druhej zmluvnej strany prijala.

6. Od zmluvy na vykonanie opravy nie je možné podľa 7 ods. 6 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. odstúpiť.

Článok V.
Poučenie o práve na uplatnenie zodpovednosti za vady a reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady poskytnutej služby.

2. Záručná doba je 3 mesiace. Záručný list vydá predávajúci len na osobitnú žiadosť spotrebiteľa, ako doklad o existencii záruky slúži faktúra.

3. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom.

4. Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Predávajúci je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote najneskôr v lehote 30 dní. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

5. Spotrebiteľ je povinný vytknúť vady bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase jej trvania.

6. Pre správne posúdenie vady tovaru je nutné, aby tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickým zásadami.

7. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho alebo ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie cez formulár www.stadlerform.sk/servis. Spotrebiteľ vytýka konkrétne vady opravy alebo opíše to ako sa vady prejavujú. Z  dokladov, ktoré k nej priloží musí byť zjavné, že vadu uplatňuje v rámci záručnej doby. Reklamovať je možné len tovar, ktorý opravil predávajúci. Za týmto účelom predloží spotrebiteľ predávajúcemu faktúru, resp. doklad o prevzatí opraveného tovaru.

8. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na:

 • Vady tovaru, ktorá sa netýkajú vykonanej opravy,
 • vady, ktoré vznikli mechanickým poškodením tovaru spôsobeným spotrebiteľom, inou osobou alebo náhodou po odovzdaní opravenej veci,
 • vady, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode alebo ako vyplýva z obvyklého použitia, použitím  v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,
 • neodborným zásahom do tovaru alebo jeho častí,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou alebo v nevhodnom prostredí,
 • prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja inými fyzikálnymi či chemickými vplyvmi, ktoré vznikli nezávisle od činnosti predávajúceho,
 • zmeny tovaru, ktorý vyplývajú z vlastností tovaru,
 • vady, ktoré vznikli zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním, t.j. napríklad použitím nie na domácu potrebu ale na podnikateľskú činnosť,
 • bežné opotrebenie tovaru, ktorý vyplýva z používania a vlastností tovaru,
 • vady, ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo uplynutím životnosti výrobku,
 • stratou dát uložených v tovare (čl. I ods. 5),
 • neodborným zásahom do tovaru alebo jeho častí,
 • vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny alebo cudzích predmetov do vnútra tovaru.

10. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci vybaví reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

11. Lehota na vybavenie reklamácie plynie od momentu, kedy boli vady riadne vytknuté a po predložení tovaru za účelom preskúmania stavu tovaru a vytýkanej vady. Tovar prevezme predávajúci na základe vyplneného formuláru pre reklamácie na www.stadlerform.sk/servis. Lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť v prípade, že je potrebné preskúmať tovar, až momentom, kedy bol tovar predávajúcemu doručený. Náklady na prevzatie tovaru znáša predávajúci len v prípade, že reklamácia je uplatnená prostredníctvom formulára, inak náklady na vybavenie reklamácie znáša len, ak je reklamácia odôvodnená.

12. Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania:
odovzdaním opraveného tovaru,

 • vrátením ceny opravy,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny opravy,
 • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo
 • jej odôvodnené zamietnutie

13. Predávajúci doručuje spotrebiteľovi len opravený tovar, poškodené či vymieňané časti tovaru sa nevracajú, budú ekologicky zlikvidované.

14. Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie podľa čl. III ods. 5.

15. Ak si objednávateľ nevyzdvihne tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ho vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. Ak zhotoviteľ pozná adresu objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty, je zhotoviteľ povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

16. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí objednávateľ uplatniť u predávajúceho. Ak ide o vec, ktorá sa predať nedá, predávajúci vec ekologicky zlikviduje.

17. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov) Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať aj prostredníctvom platformy pre alternatívne riešenie sporov  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Slovenská obchodná inšpekcia je aj dozorovým orgánom, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, kontakt:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky. Na právny vzťah s objednávateľom sa vzťahujú všeobecné obchodné a reklamačné podmienky, ktoré boli účinné v čase uzavretie zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

2. Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj reklamačnými podmienkami.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií a zverejnené v sídle spoločnosti a na internetovej stránke e-shopu www.stadlerform.sk/servis.

4. V ostatných otázkach, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach sa zmluvný vzťah riadi podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o objednávateľa – podnikateľa riadi sa zmluvný vzťah zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s uzavretím zmluvy nájdete tu.

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2022.