Titulok
Zľava až 20 % na všetky produkty so zľavovým kódom "jar20"
Doprava
Doprava zdarma pri nákupe na 59 €

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Internetového obchodu www.cecotecshop.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení a upravuje právny vzťah medzi Predávajúcim, ktorým je:

1.2 Predávajúcim je spoločnosť

Obchodné meno: PLAY Electronics, s.r.o.
Sídlo: Prielohy 1166/1D, Žilina 010 07, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 18461/L
IČO: 36 719 927
DIČ: 2022297970
IČ DPH: SK 2022297970
Bankový účet: SK93 0200 0000 0042 7447 5351

Inštrukcie pre nahlasovanie reklamácií: www.cecotecshop.sk/servis/
Email: info@cecotecshop.sk

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho www.cecotecshop.sk,  ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa. Spotrebiteľom je Kupujúci – fyzická osoba,  ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3 Na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok len primerane. Právny vzťah Kupujúcich – podnikateľov a Predávajúceho sa riadi výlučne zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

II. Zodpovednosť Predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

2.1 Predávajúci je povinný dodať vec (tovar), alebo službu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).

2.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec, alebo služba pri prevzatí Kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Kupujúci je povinný vady tovarov, alebo služieb uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.3 Predávajúci rovnako nezodpovedá za vady, ktoré vznikli

– mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, inou osobou alebo náhodou po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho

– nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, konaním v rozpore s návodom na používanie alebo spôsobom mimo obvyklého použitia tovaru – zanedbaním alebo nesprávnou starostlivosťou či údržbou tovaru

– po uplynutí záručnej doby

– neodborným zásahom do tovaru alebo jeho častí

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou alebo v nevhodnom prostredí

– prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja inými fyzikálnymi či chemickými vplyvmi, ktoré vznikli nezávisle od činnosti predávajúceho

– zmenami tovaru, ktoré vyplývajú z vlastností tovaru

– zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

– poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, t.j. napríklad použitím nie na domácu potrebu ale na podnikateľskú činnosť

– používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

– poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom

– poruchy spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny alebo cudzích predmetov do vnútra tovaru

– vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním alebo vytečeným elektrolytom

– tovar, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie

Vadou nie je bežné opotrebenie tovaru, ktorý vyplýva z používania a vlastností tovaru alebo v dôsledku uplynutia doby použiteľnosti (životnosti) výrobku alebo jeho časti.

Predávajúci nezodpovedá za zachovanie vlastností tovaru, na ktorom sa vykonal neodborný zásah alebo je upravený či akokoľvek pozmenený v dôsledku konania Kupujúceho či tretej osoby. Zodpovednosť za takýto nový, upravený výrobok preberá osoba, ktorá takýto zásah alebo úpravu vykonala.

2.4 Pred odovzdaním tovaru z dôvodu reklamácie je objednávateľ povinný na vlastné náklady dáta na tovare zálohovať. Pri servisnom zásahu môže dôjsť k strate dát, ak objednávateľ dáta nezálohuje, predávajúci za ich stratu nezodpovedá.

 

III. Záručná doba

3.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

3.2 Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3.3 Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

3.4 Ak dôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

3.5 To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

3.6 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3.7 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

3.8 V nadväznosti na § 429, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, Predávajúci vyhlasuje, že v obchodných vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nevystupuje v postavení spotrebiteľa, Predávajúci preberá záruku za akosť v dĺžke trvania 12 mesiacov.

 

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

4.1 Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady veci, tovaru, alebo služby bez zbytočného odkladu potom čo vady zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Inštrukcie, ako postupovať v prípade reklamácie nájdete na: www.cecotecshop.sk/servis/.

4.1.1 Reklamáciou uplatňuje Kupujúci nároky zo zodpovednosti za vady. Aby Predávajúci mohol riadne reklamáciu vybaviť, je potrebné konkrétne vady vytknúť alebo opísať ako sa vadnosť tovaru prejavuje.

4.1.2 Reklamovať je možné len tovar, ktorý zakúpil Kupujúci u Predávajúceho. Za týmto účelom Kupujúci Predávajúcemu umožní tovar preskúmať a súčasne preukáže existenciu právneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim ako aj zachovanie lehoty na uplatnenie zodpovednosti za vady. (doklad o kúpe tovaru) ).

4.1.3 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4.1.4 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

4.2 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení (pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku (predmetu reklamácie) za nový výrobok.

4.3 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.4 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.5 Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb.

4.6 Náležitosti odborného posúdenia v zmysle bodu 4.3 tohto článku:

Odborné posúdenie musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 

V. Práva Kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak výrobok, ktorý je predmetom reklamácie už nie je obchodne dostupný, Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu tovar, ktorý má minimálne také technické vlastnosti aké mal pôvodný výrobok, resp. výrobok ktorým bol tento tovar výrobcom nahradený.

5.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (tretej vade) alebo pre väčší počet vád (troch naraz prítomných vád) vec riadne užívať.

5.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.6 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5.7 V prípade záručnej reklamácie nemá Kupujúci nárok na vydanie dielov alebo súčastí tovaru, ktoré boli v tovare vymenené pri odstraňovaní vady.

5.8 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri doručení zásielky (prevzatí tovaru zo servisu) za prítomnosti dopravcu a má nárok tovar neprevzať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

 

VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla sú zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.

6.2 V prípade zmeny v Reklamačnom poriadku, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Reklamačného poriadku platného a účinného pri uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

6.3 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov) Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať aj prostredníctvom platformy pre alternatívne riešenie sporov http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Slovenská obchodná inšpekcia je aj dozorovým orgánom, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, kontakt:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
Email: ba@soi.sk
Tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Fax č.: 02/58 27 21 70

6.4 Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na Webovom sídle Predávajúceho dňa 15.10.2023